Νομική επικαιρότητα

Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων Ολ.ΣτΕ 1738/2017

blog_image2

Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων Ολ.ΣτΕ 1738/2017

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1783/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από παραπομπή τμήματος, καθώς είχαν τεθεί θέματα αντισυνταγματικότητας  των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες παρατείνετο η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων.   

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές .

Ειδικότερα, στην εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σύμφωνα με  τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) η παραγραφή των αξιώσεων της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια λαμβανομένων υπόψη τόσο των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου όσο και της καταχώρησης οικονομικών δεδομένων των φορολογουμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, εργαλεία τα οποία παλαιότερα δεν διέθετε η Διοίκηση,προκειμένου αφενός μεν να μην ενθαρρύνεται η απραξία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, αφετέρου δε να μην αφήνονται οι διοικούμενοι έκθετοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου με απώτερο κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά την σχετική οικονομική υποχρέωση και την κτήση του διαφυγόντος την υποχρέωση αυτή περιουσιακού οφέλους, να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό οικονομικές υποχρεώσεις.